Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de Verkoper;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Verkoper  in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Koper aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor de communicatie op afstand;

Techniek voor de communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit van de Verkoper

Van Der Kruijs Scooters B.V. handelend onder de naam Van Der Kruijs Tweewielers

Sprendlingenpark 38

5061 JV  Oisterwijk

E-mailadres: info@vdk-tweewielers.nl

Telefoonnummer: +13 521 0011

KvK nummer: 18026472

BTW nummer: NL817719076B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Van Der Kruijs Scooters B.V., handelend onder de naam Van Der Kruijs Tweewielers, hierna te noemen Verkoper en Koper waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo speodig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voor ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektroniche weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Deze onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper derden dienen te worden betrokken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verkoper en zijn directie.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4: Het aanbod

 • Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbar is.
 • Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De ineen offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen vanwege overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod vinden de Verkoper niet. Alle offertes, foto’s productspecificaties en prijzen op de website van de Verkoper zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijke in het aanbod vermeld.

Artikel 5: De overeenkomst

 • De overeenkomst tussen Verkoper en Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 • Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaen van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien Verkoper gegevens behoeft van Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vang de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. DE koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Verkoper gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Verkoper bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van de Verkoper op en is voor de Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 • Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Verkoper een verzoek een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor dein dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 • Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verkoper gehouden is, dan is Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.
 • Indien Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Verkoper onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  1. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  2. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de Verkoper toekomende bevoegdheid of een op de Verkoper rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Verkoper alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst terstond en directe ingang te ontbinden, indien:
  1. De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. De Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uit blijft of onvoldoende is;
  4. Door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;
  5. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.
 • Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect zijn ontstaan.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verkoper, zal Verkoper in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de Verkoper is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. Verkoper zal de Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Verkoper genoemde termijn te voldoen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 • In geval van liquidatie van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel  de order  of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vordering van de Verkoper op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedmakende zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.
 • Verkoper dient een bestelling binnen 30 dagen geleverd te hebben. Indien Verkoper hieraan niet voldaan heeft dan mag Koper geheel kosteloos de koopovereenkomst annuleren.

Artikel 7: Herroepen, Annuleren

 1. Bij een aankoop via Verkoper  heeft Koper het recht, om welke reden dan ook, de overeenkomst binnen een periode van veertien dagen na de dag van levering, te ontbinden. Verkoper is gerechtigd om restitutie van het aankoopbedrag in te houden totdat het artikel compleet, intact en in nieuwstaat retour heeft ontvangen. Onder “nieuwstaat” wordt niet begrepen dat wat redelijkerwijs noodzakelijk was voor de consument om de aard, werking en kenmerken van een product vast te stellen, op dezelfde wijze als dat dit in een fysieke winkel zou worden gedaan. Bevuiling, beschadiging, en/of een product dat meer dan 5 kilometer is gebruikt, worden beschouwd als een aanwijzing van een gebruik van het product dat verder strikt als redelijkerwijs noodzakelijk is, om de aard, werking en kenmerken van een product vast te stellen.
 2. Bij het afsluiten van een verkoopovereenkomst van een product- of dienst(en) binnen een filiaal van Verkoper, heeft de Koper geen recht van herroeping. Indien de Koper toch kiest voor een ontbinding van de overeenkomst, is de Koper een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de totale koopsom.
 3. Indien Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, vallen de kosten van het retour zenden van het artikel voor rekening van de consument. Eventuele schades, beschadigingen en het kwijtraken van geretourneerde producten vallen met de eventueel daarbij komende kosten, voor rekening en de verantwoordelijkheid van de consument. Verkoper adviseert om voor de retournering de originele verpakking te gebruiken.
 4. Indien de Koper een bedrag heeft betaald, zal Verkoper dit in ieder geval niet later dan 14 dagen te restitueren. Verkoper behoudt zich voor om additionele kosten door te belasten, dan wel een eventuele waardevermindering van het product zoals bedoelt in lid 1 en/of lid 2, af te trekken van het terug te betalen bedrag. De terugbetaling van het reeds betaalde bedrag, zal per bankboeking worden terugbetaald, tenzij anderszins overeengekomen. Verkoper mag wachten met de terugbetaling totdat de artikelen retour zijn ontvangen.
 5. Indien er door de Verkoper maatwerk is geleverd, geldt het recht van het ontbinden van de verkoopovereenkomst niet. Er wordt onder maatwerk verstaan dat wanneer een product volgens de individuele keuze, specificaties en wensen van de Koper is vervaardigd en het product afwijkt van het standaard geproduceerde product. Dit heeft de Verkoper bij de aangeboden verkoopovereenkomst tijdig en duidelijk vermeldt.
 6. Bij herroeping van het product dient de Koper het herroepingsformulier ingevuld retour te sturen tezamen met de herroeping van uw aankoop. Dit kan op de vermelde wijzen op het herroepingsformulier.

Belangrijke informatie:

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Koper de Verkoper, Sprendlingenpark 38, 5061 JV te Oisterwijk, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk, of per e-mail info@vdk-tweewielers.nl ) op de hoogte te brengen van de herroeping van uw aankoop. Wij zullen, na ontvangst van uw verzoek, de zaak dan zo snel mogelijk verwerken.

Artikel 8: Uitsluiting van het herroepingsrecht

 • De Verkoper kan het herroepingsrecht van de Koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die door de Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstige specificaties en persoonlijke wensen van de Koper (zie artikel 7).
  2. Die duidelijk van persoonlijke aard zijn.
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  5. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Verkoper geen invloed heeft;
  7. Computersoftware waarvan de Koper de verzegeling heeft verbroken.

Koopt u niet alleen een product maar ook een extra dienst zoals in uw opdracht het rijklaar maken en het op maat afstellen van producen waaronder fietsen, fitnessapparaten of overige producten, alsmede het monteren van extra onderdelen en/of accessoires op de fiets waarvan deze zaken tot stand zijn gebracht overeenkomstige specificaties van de Koper afgestemde persoonlijke wensen, dan worden de kosten voor deze dienst niet vergoed.

Artikel 9: Overmacht

 • Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Indien Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Betaling en incassokosten

 • Betaling dient vooraf voor verzending te geschieden, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Verkoper is aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.
 • Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper vanwege rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van klantenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In alle andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Verkoper heeft het echt de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11: eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.
 • De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Verkoper veilig te stellen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • De Koper verplicht zich om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 12: Garanties, onderzoek en reclamaties

 • De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 • De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de fiets voor een periode van 5 jaar op het frame en 2 jaar garantie op de onderdelen behalve op slijtage onderdelen zoals banden, kettingen, kabels en tandwielen. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Koper in rekening worden gebracht.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en/ of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 • De Koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de Verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen bij levering aan Verkoper te worden gemeld binnen bekwame tijd na de ontdekking waarbij kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na levering tijdig is. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens besteld zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 • Indien vaststaat dat het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet of een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, ter keuze van Verkoper, aflevering van het ontbrekende, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen, mits de Verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft. De kosten van nakoming van de in lid 7 bedoelde verplichtingen kunnen niet aan de Koper in rekening worden gebracht.
 • De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de Koper, zijn in lid 7 bedoelde verplichting na te komen.
 • Bij een Wederpartijen verkoop komt de Koper in afwijking van lid 7 slechts dan geen herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien herstel of vervanging onmogelijk is over van de Verkoper niet gevergd kan worden.
 • Herstel of vervanging kan bij een Wederpartijenkoop van de Koper niet gevergd worden indien de kosten daarvan niet in verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of andere vordering die de koper toekomt, gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of andere vordering geen ernstige overlast voor de Koper veroorzaakt.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 • Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 • Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van klantenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14: De verjaringstermijn

 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en door de Verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 • Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Koper Verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 15: Risico-overgang

 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van Koper worden gebracht.

Artikel 16: Vrijwaring

 • De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
 • Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

 • Verkoper behoudt zich de grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19: Levering en uitvoering

 • De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Verkoper zal de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het vorig lid zal de Verkoper het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug betalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Verkoper.
 • Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 20: Klachtenregeling

 • De gebruiker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Verkoper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontataat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.